Medaltexshop gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
 
Informatie
Welkom bij Medaltexshop
Allergie
elektrohypersensitiviteit EHS
Huisstofmijt allergie
Leveren via Zorgverzekeraars
LongFonds Advieslijn geeft foutieve informatie
Long-ziekte, Astma en COPD
Filtratie van stofzuigers
Saneren
Verzenden en Betalen
Algemene Voorwaarden
Inloggen klantengegevens
Contact
ACN Bedrijfsinformatie
ACN Historie
ACN partners
Privacyverklaring
Aanbiedingen
Acarex huisstofmijt test
Allergeendicht Bedtextiel
Allergeendichte hoezen
Allergie Kookboeken
Allergeendichte Matrassen
Allergievrij Bedtextiel
Baby & Kind
Bloeddrukmeters
Hand- en voetverzorging
Hoesloze dekbedden
Hoofd- en Haarverzorging
Hooikoorts
Huidverzorging
Lichttherapie
Long Trainingsapparaten
Lucht
Massagetherapie
Matrasbeschermers
MatrasClean spray
Matrasvernieuwers
Molton Polydaun
Molton Waterdicht
Neusspoelsystemen
Pijntherapie
Personenweegschalen
Stofzuigers en onderdelen
Superluxe lattenbodem
Thermometers
UV-C Huisstofmijtlampen
UV-C Stofzuigers en filters
Warmtetherapie
Waterfilter
  Medaltexshop - Allergieartikelen tegen allergie,huisstofmijtallergie,astma en hooikoorts

Download algemene voorwaarden

Medaltexshop.nl is een webwinkel van Allergie Centrum Nederland en valt onder de algemene voorwaarden van Allergie Centrum Nederland

Artikel 1 Toepasselijkheid
 
1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Medaltex zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 
1.2 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden Kopen –Verzenden - Retourneren aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Medaltex ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1
Alle aanbiedingen van Medaltex zijn vrijblijvend en Medaltex behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Medaltex. Medaltex is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Medaltex dit gemotiveerd mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2
Men kan bestellingen plaatsen onder rembours, via overschrijving of betalen met iDEAL. (Meer informatie hierover in Verzenden - Retourneren) Betaling dient te geschieden voor levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3
Betaling geschiedt per bank of giro. Hierbij geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Medaltex.

3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Medaltex bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Medaltex haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Medaltex om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 
3.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Medaltex gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Medaltex.

Artikel 4. Levering 

4.1
De door Medaltex opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is (langer dan 30 dagen) dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2
De levering van de producten geschiedt op het moment waarop de producten door u in ontvangst worden genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Medaltex verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Medaltex geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
6.2
Medaltex garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Medaltex daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft  ACN de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
7.3

 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering van ACN te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het artikel ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Het betaalde bedrag wordt binnen uiterlijk 30 dagen volledig gerestitueerd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1
Voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Medaltex, dan wel tussen Medaltex en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Medaltex, is Medaltex niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Medaltex.

Artikel 9. Overmacht 

9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Medaltex ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Medaltex gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Medaltex kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen

10.1
Indien u aan Medaltex schriftelijk opgave doet van een adres, is Medaltex gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Medaltex schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 
10.2
Wanneer door Medaltex gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Medaltex deze Voorwaarden soepel toepast.
 
10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Medaltex in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Medaltex vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
10.4
Medaltex is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5
Het is verboden gegevens en artikelen uit de webwinkel te kopiëren voor commercieel gebruik.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Login
Gebruiker
Wachtwoord
Login
Zoekterm(en)

Zoeken
Winkelwagen
Aanbieding
Allergocover stof en allergeendichte matrashoes laat vocht door, ventileert goed en voelt prettig aan. De matrashoes verhindert huisstofmijt uw matras binnen te dringen. Uw gewone hoeslaken kan ove...

€ 149,50
Afbeeldingen betaalmethoden
 
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW     
      Powered by Vseven

Medaltexshop gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Allergie Centrum Nederland - Alle rechten voorbehouden